„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 1). Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285)

Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży zamieszkującej na terenie naszej parafii, która uczęszcza do klasy 8 lub I szkoły średniej. Inne osoby (np. uczące się w szkołach naszej parafii) zobowiązane są do przedstawienia na to zgody od swoich duszpasterzy z parafii miejsca zamieszkania.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla tych, którzy w swoim czasie nie przyjęli tego sakramentu odbywa się według ustaleń księdza. Terminy spotkań podawane są podczas ogłoszeń parafialnych.

Termin udzielania sakramentu bierzmowania zostaje podany kandydatom natychmiast po uzgodnieniu z ks. biskupem

Kandydaci do bierzmowania mają obowiązek uczestniczyć w dwuletniej formacji.
W ramach przygotowania kandydaci uczestniczą w niedziele we Mszy św. w nabożeństwach oraz raz w mięsiącu przychodzą na spotkanie formacyjne. Odpowiedzialnym za kandydatów z I roku do Sakramentu Bierzmowania jest ks. Michał Sztreja, natomiast za przygotowanie kandydyatów z II roku do Sakramentu Bierzmowania odpowiedzialny jest ks. Maciej Kosewski.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• metryka chrztu,
• ostatnie świadectwo katechizacji,
• uczestnictwo w katechezach przygotowawczych,

Prosimy o modlitwę w intencji kandydatów do sakramentu bierzmowania o dobre przygotowanie się i głębokie doświadczenie działania Ducha Świętego w ich życiu.