"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

CHRZEST DZIECI W NASZEJ PARAFII

Terminy:

• SAKRAMENT CHRZTU udzielany jest dzieciom:

w II niedziele miesiąca – podczas Mszy św. o g.13:00

w IV niedziele miesiąca – podczas Mszy św. o g.13:00

• w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu

• poza wyjątkowymi przypadkami nie udzielamy sakramentu chrztu w Adwencie i Wielkim Poście

ZGŁOSZENIE dziecka do chrztu:

Powinno być dokonane na ok. 2 TYGODNIE przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu chrztu

• akt urodzenia dziecka (odpis)
• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
• zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

• W DZIEŃ CHRZTU

Rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 20 minut przed uroczystością do kancelarii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.

Warunki udzielania chrztu:

- Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii;
- osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię;
- przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC ;
- przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;
- rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego;
- w przypadku gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców;
- w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka;

Rodzice Chrzestni

- dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;

- chrzestny musi spełniać następujące warunki:

• mieć ukończone 16 lat;
• być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
• prowadzić życie zgodne z wiarą nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym;
• przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego; osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika;

Rzeczy potrzebne do chrztu:

BIAŁA SZATA
- ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa;
rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne;
na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;

ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.