Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).

CHRZEST DZIECI W NASZEJ PARAFII

Sakrament chrztu udzielany jest dzieciom w niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 13.00.
W dostatecznie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu chrztu.

 Dokumenty potrzebne do sakramentu chrztu

 • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (wydawany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego)
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, data urodzenia, adres)
 • zaświadczenia rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary i moralności chrześcijańskiej (uzyskują je udając się osobiście do kancelarii parafii swojego aktualnego miejsca zamieszkania)
 • (w przypadku osób mieszkających poza parafią) zgoda na chrzest z parafii aktualnego miejsca zamieszkania

Zgłoszenie dziecka do chrztu

Termin udzielania sakramentu można umówić na kilka miesięcy przed planowanym chrztem. Spisanie dokumentów powinno być dokonane na około 2 tygodnie przed terminem chrztu w kancelarii parafialnej. W dniu chrztu rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 15 minut przed uroczystością do kancelarii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.

Warunki udzielania chrztu

 • sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii; osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele, powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię;
 • przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;
 • rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego;
 • w przypadku, gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu, zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców;
 • w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa, rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka;

Rodzice Chrzestni

Dziecko powinno mieć dwoje rodziców chrzestnych, a w przypadku trudności z ich wyznaczeniem: przynajmniej jednego. Rodzic chrzestny jest wyznaczoną przez rodziców osobą, która będzie uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będzie wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;
Chrzestny musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą; nie może więc być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym;
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;
 • osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika;

Rzeczy potrzebne do chrztu

 • BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie. Symbolizuje ona, że po chrzcie dziecko stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa. Rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne. Na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu.
 • ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.